O nas


Jesteśmy lokalną wspólnotą ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa. Stanowimy jeden ze zborów Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce.Przez żywą relację z Bogiem i rozwijaniem więzi z innymi chrześcijanami doświadczamy pozytywnej zmiany życia,dlatego spotykamy się razem na nabożeństwach nauczając Bożego Słowa. Doświadczamy wspaniałości Bożego Życia wielbimy Boga i dzielimy się z innymi Dobrą Nowiną o zbawieniu przez Jezusa Chrystusa.

  • Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia.
  • Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
  • Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.
  • Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.
  • Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.
  • Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski.
  • Wierzymy w uzdrowienie chorych, jako znak łaski i mocy Bożej.
  • Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.

Kim są Zielonoświątkowcy : kliknij i posłuchaj

Nasz Kościół –działa w oparciu  o Ustawę Sejmową z dnia 20 luty 1997 r.(Dziennik Ustaw Nr.41  Poz.Nr.254 )  o stosunku Państwa do Kościoła  Zielonoświątkowego w Rzeczpospolitej Polskiej.